Jyllinge Sejl- og Motorbådsforening

Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø

jsm.mail@hotmail.com

Vedtægter for Jyllinge Sejl- & Motorbådsforening

§ 1


Navn og hjemsted:


Foreningens navn er Jyllinge Sejl- og Motorbådsforening, og foreningens ini-tialer er JSM. Foreningens adresse er Plutovej 15, 4040 Jyllinge.


Foreningen er stiftet den 1. maj 2005 og har hjemsted i Roskilde kommune.
§ 2


Formål:


Foreningens formål er at dyrke sejlads og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at ud- brede kendskab til sejlads, hvad en-ten det drejer sig om at dyrke sejlads i sejl og/eller motorbåd.


Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 3


Medlemskab:


Som aktivt medlem kan optages en-hver, som er fyldt 18 år.


Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til at dyrke sejlads, men er valgbar til bestyrelsen.


Medlemmerne er forpligtet til at over-holde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmel-ser.
§ 4


Indmeldelse:


Indmeldelse skal ske skriftlig på ind-meldelsesblanket til foreningens kas-serer.

For medlemmer under 18 år skal ind-meldelsesblanketten underskrives af værge eller forældre.
§ 5


Udmeldelse:


Udmeldelse skal ske skriftligt til kas-sereren med 3 måneders varsel. I for-bindelse med udmeldelse vil kontin-gentet ikke blive refunderet.
§ 6


Kontingent:


Kontingentet fastsættes af general-forsamlingen.

Indbetalingsterminer og opkrævnings-form fastsættes af bestyrelsen.
§ 7


Restance:


Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 8


Udelukkelse og eksklusion:


Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkom-mende handler til skade for forenin-gen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlem-met krav på at blive hørt, inden be-styrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens ved-tægt.
§ 9


Ordinær generalforsamling:


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.


Indkaldelse med angivelse af dags-orden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 4 ugers varsel. Ind-kaldelse skal ske skriftligt.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmesi-de. Årsrapporten offentliggøres ligele-des på klubbens hjemmeside sammen med indkaldelsen til den ordinære ge-neralforsamling.


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Stemmeret har alle aktive medlem-mer, som ikke er i kontingentrestance. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde.


En rettidig indvarslet generalforsam-ling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 10


Dagsorden:


Dagsordenen for den ordinære gene-ralforsamling skal mindst omfatte føl-gende punkter:


1. Valg af dirigent og referent.


2. Bestyrelsens beretning for det for-     løbne år.


3. Forelæggelse af årsrapport inkl.    revideret regnskab for det forløbne    år til godkendelse.


4. Forelæggelse af bestyrelsens    budgetforslag for det kommende år.


5. Fastsættelse af kontingent


6. Behandling af indkomne forslag.


7. Valg af formand i lige år.


8. Valg af næstformand i ulige år.


9. Valg af kasserer i ulige år.


10. Valg af sekretær i lige år.

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem-      mer i ulige år.


12. Valg af suppleanter til      bestyrelsen.


13. Valg af revisor og      revisorsuppleanter.


14. Eventuelt.
§ 11


Generalforsamlingens ledelse:


Forhandlingerne på generalforsamlin-gen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
§ 12


Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst tre fjer-dedele af foreningens stemmeberetti-gede medlemmer skriftligt overfor be-styrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes se-nest 4 uger efter begæringens modta-gelse. For så vidt angår krav til ind-kaldelsen, mødets ledelse, afstemning med videre gælder de samme be-stemmelser som for den ordinære ge-neralforsamling.
§ 13


Bestyrelsen:


Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-ningsorden. Bestyrelsen er kun beslut-ningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er tilstede. Over be-styrelsens forhandlinger føres en pro-tokol.


De vedtagne beslutninger og foretag-ne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.


Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekre-tær samt yderligere et medlem og vælges for to år ad gangen af den or-dinære generalforsamling. Formanden og sekretæren er på valg i lige år. Næstformanden og kasseren samt bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år.


Valgbarhed til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år og har stemmeret jf.§ 9.


Formændene/kvinderne for de forskel-lige udvalg som etableres i forenin-gen, vælges af en samlet bestyrelse. Udvalgsformændene/kvinderne har ret til at deltage i samtlige bestyrelses-møder dog uden stemmeret i bestyrel-sesanliggender.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 14


Regnskab:


Foreningens regnskabsår er kalender-året. Bestyrelsen skal senest fire uger før afholdelse af den ordinære gene-ralforsamling afgive årsrapport for det forgangne år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens på-tegning og underskrift. Årsrapporten udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære ge-neralforsamling.
§ 15


Revision:


På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdning-erne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrap-porten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 16


Tegning og hæftelse:


Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening med kasse-reren.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 1.000,- kræves dog underskrift af for-mand og/eller næstformand samt kas-serer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af general-forsamlingen.


Der påhviler ikke foreningens medlem-mer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 17


Vedtægtsændringer:


Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 18


Opløsning:


Bestemmelse om foreningens opløs-ning kan kun tages på en i dette øje-med særlig indkaldt ekstraordinær ge-neralforsamling. For at denne er be-slutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmebe-rettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de angivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsam-ling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede med-lemmer, der er til stede.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilke almen-nyttige/almenvelgørende formål, fore-ningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.