Jyllinge Sejl og Motorbådsforening

Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø

jsm.mail@hotmail.com

Referater fra generalforsamlinger 2005-2009 (siden klubbens start) finder du herunder:


Generalforsamling 2009

Ikke modtaget.


Generalforsamling 2008


Årets generalforsamling blev afviklet onsdag d. 27 februar.

Der var fint fremmøde, og som dirigent blev valgt Kirsten Madsen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt og det samme blev regnskab for 2007. Budgetforslag for 2008 blev ligeledes godkendt. Vi fortsætter i den gode stil, hvor vi ikke bruger flere penge end vi har.

Kontigenten blev der heller ikke ændret ved i år. Vi fortsætter uforandret med 150 kr om året for hele familien/husstanden og 100kr. hvis man er pensionist.

Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen-.

Bestyrelsen fortsætter uændret. Henrik Marcussen blev genvalgt som formand og Kurt Bøg blev genvalgt som sekretær, der var ingen modkandidater.

Som supplanter fortsætter Johnny Davidsen og Morten Norrman.

Som revisor fortsætter Helge Andersen, og som revisor supplanter blev valgt Marianne Davidsen og Michael Meisner.

Under punktet evt. blev der talt lidt om sommerens arrangementer og lidt omkring muligheden for at få udleveret en stander når man melder sig ind i foreningen.

Alt ialt en god og ikke alt for tidskrævende generalforsamling som foregik i god ro, orden og tone.Generalforsamling 2007


Så blev endnu en generalforsamling afviklet og i god ro og orden.

Som dirigent blev valgt Michael Meisner, som styrede generalforsamlingen uden problemer.

Bestyrelsens beretning blev også godkendt og det sammen blev regnskab og budget for 2007.

Kontigenten forbliver uændret 150 kr. om året for husstanden og 100 kr. for pensionister.

Der var et enkelt indkommen forslag fra bestyrelsen som gik på at få tilpasset §1 i vedtægterne så de er i overensstemmelse med virkligheden efter kommunesammenlægningerne tidligere i år.

Under punktet, valg til bestyrelsen valgte Janne at trække sig tilbage da hun rent arbejdsmæssigt er meget ophængt for tiden. Ny næstformand blev Bo Steffensen.

Kjel Petersen fortsætter på kassérposten og Lisbeth Larsen fortsætter også som bestyrelses- medlem i JSM.

Som supplanter for bestyrelsen blev valgt Johnny Davidsen og Morten Norrman, og som hhv. revisor og revisorsupplant blev valgt Helge Andersen og Michael Meisner.

Under evt. blev der talt lidt om de kommende arrangementer i JSM samt hvilke aktiviteter det bliver sat igang inden for det næste stykke tid.

Generalforsamling 2006.

Så fik vi endelig afviklet generalforsamlingen og det gik helt smertefrit.

Bo Steffesen blev valgt som dirigent hvor efter formanden aflagde sin beretning som blev godkendt.

Herefter fremlagde kasséren det reviderede regnskab som blev godkendt uden kommentar.

Budget for 2006 blev også fremlagt og godkendt. Kontigenten er uændret 150 kr. om året for hele husstanden.

Der var ingen indkomne forslag.

Under punktet, valg til bestyrelsen, blev Henrik genvalgt til bestyrelsen og Lones plads blev overtaget af Kurt Bøg. Henrik fortsætter som formand for JSM.

Som suplanter til bestyrelsen blev valgt Bo Steffesen og Morten Nielsen og som revisor blev Jakob genvalgt og Helge Andersen blev revisorsupplant.

Under evt. blev sommerens program præsenteret og de endelige datoer blev besluttet. Programmet er lagt på hjemmesiden og kan findes under ’Event’ og ’ Arrangementer’.


Generalforsamling 2006

Ikke modtaget.


Referat fra den stiftende generalforsamling i 2005 vedr. Jyllinge Sejl og Motorbådsforening.


Søndag den 1. maj 2005 blev der holdt stiftende generalforsamling for Jyllinge Sejl og Motorbådsforening, som forkortes med initialerne JSM. På trods af, at der blev indkaldt med meget kort varsel, mødte der i alt 23 interesserede og kommende medlemmer til den stiftende generalforsamling, som blev afviklet i Salvadparken kl. 17.00.

Efter at deltagerne havde forsynet sig med kaffe og kage, bød Henrik velkommen og fortalte om planerne for foreningen.

Forslaget til foreningens navn samt stander blev godkendt. Forslaget til foreningens vedtægter blev ligeledes godkendt. Efterfølgende blev der sammensat en bestyrelse, som består af Frank Christensen, Lone Essom, Janne Gensch Degn, Kjel Petersen og Henrik Marcussen.

Bestyrelsen vil konstituere sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Det blev samtidig vedtaget, at det årlige kontingent skal udgøre kr. 150,- pr. husstand.
For pensionister udgør det årlige kontingent kr. 100,- pr. husstand.

Kontingentopkrævning vil dog først finde sted primo januar 2006.

Grundet etableringsomkostninger til foreningens hjemmeside med videre, var der stemning for, at der i opstartsfasen betales kr. 100,- i indmeldelsesgebyr pr. husstand.

Det blev besluttet, at foreningen hurtigst muligt skal oprette en hjemmeside, samt etablere et sponsorudvalg. Lars Peter Jensen blev valgt som webmaster og Morten blev valgt som leder af sponsorudvalget.


Kl. ca. 18 sluttede den stiftende generalforsamling.